Skládka Rakovka

Povinnosti dodavatelů odpadu

Dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předkládá pracovníkovi skládky:

 

  •  v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu vyplněný Základní popis odpadu (viz FORMULÁŘE),
  • při opakovaných dodávkách stejného odpadu  může být základní popis odpadu nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu (viz FORMULÁŘE), že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v bodě 2 písm.k přílohy č.1 vyhl. 294/2005 Sb.
  • tím potvrdí, že odpad může být na skládku přijat v souladu s podmínkami stanovenými v integrovaném povolení
  • původce odpadů je povinen řídit se pokyny pracovníka skládky