Skládka Rakovka

Seznam odpadů

Tabulka č. 1  Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Odpady označené v seznamu  IPŘ symbolem ☼ lze ukládat pouze do sektoru (podskupiny)  S-OO1

Kat.

Katalogové

číslo

Název druhu odpadu

 

01   Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

O

01 01 01

Odpad z těžby rudných nerostů

O

01 01 02

Odpad z těžby nerudných nerostů

O

01 03 06

Jiná hlušina neuvedena pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

O

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

O

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedený pod číslem 01 03 07

O

01 04 09

Odpadní písek a jíl

O

01 04 10

Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

O

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedený pod číslem 01 04 07

O

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a z čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

O

01 04 13

Odpady  z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07

O

01 05 07 ☼

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06                                                                                                    

O

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

 

02   Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybolovu a pěstování vodních kultur a z výroby a zpracování potravin

O

02 01 01

Kaly z praní a čištění

O

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

O

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

O

02 03 03

Odpad z extrakce rozpouštědly

O

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

O

02 07 03

Odpad z chemického zpracování

 

03   Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru,

       lepenky

O

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

 

04   Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

O

04 02 09

Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

O

04 02 15

Jiné odpady z apretace neuvedené pod č. 04 02 14

O

04 02 17

Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod č. 04 02 16

 

05   Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického

        zpracování uhlí

O

05 01 17

Asfalt

O

05 07 02 ☼

Odpady obsahující síru

 

06   Odpady z anorganických chemických procesů

O

06 05 03

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

O

06 13 03

Saze průmyslově vyráběné

 

07   Odpady z organických chemických procesů

O

07 01 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11

O

07 02 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

O

07 02 13

Plastový odpad

O

07 02 15

Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14

O

07 05 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

O

07 05 14

Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

 

08   Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot

       (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

O

08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

O

08 01 14

Jiné kaly z barev a laků neuvedené pod číslem 08 01 13

O

08 01 18

Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

O

08 02 01

Odpadní práškové barvy

O

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12

O

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

O

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

O

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

O

08 04 12

Jiné kaly z lepidel a těsnících materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

 

09   Odpady z fotografického průmyslu

O

09 01 08

Fotograf. film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

O

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

 

10   Odpady z tepelných procesů

O

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

O

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

O

10 01 05 ☼

Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

O

10 01 07 ☼

Reakční produkty z odsiřování spalin na  bázi vápníku ve formě kalů

O

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

O

10 01 19

Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

O

10 02 01 ☼

Odpady ze zpracování strusky

O

10 02 02 ☼

Nezpracovaná struska

O

10 02 08

Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

O

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

O

10 02 15

Jiné kaly a filtrační koláče

O

10 03 05 ☼

Odpadní oxid hlinitý

O

10 05 01 ☼

Strusky (z prvního a druhého tavení)

O

10 06 01 ☼

Strusky (z prvního a druhého tavení)

O

10 07 01 ☼

Strusky (z prvního a druhého tavení)

O

10 09 03 ☼

Pecní struska

O

10 09 06 ☼

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

O

10 09 08 ☼

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

O

10 09 10 ☼

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09

O

10 10 03 ☼

Pecní struska

O

10 10 10 ☼

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

O

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

O

10 11 05

Úlet a prach

O

10 11 10

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

O

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

O

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

O

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracování

O

10 12 03

Úlet a prach

O

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

O

10 12 06 ☼

Vyřazené formy

O

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

O

10 12 10

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19

O

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

O

10 13 01 ☼

Odpad surovin před tepelným zpracováním

O

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

O

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

 

12   Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

O

12 01 02 ☼

Úlet železných kovů

O

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

O

12 01 13 ☼

Odpady ze svařování

O

12 01 21 ☼

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

 

15   Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a

       ochranné oděvy jinak neurčené

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 04 ☼

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

 

16   Odpady jinak neurčené v tomto seznamu

N*

16 01 11 ☼

Brzdové destičky obsahující azbest

O

16 01 19

Plasty

N*

16 02 12

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

O

16 02 14 ☼

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

O

16 02 16

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

O

16 03 04 ☼

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

O

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

O

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

O

16 11 06

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

 

17   Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných

       míst)

O

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 07 ☼

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 (Do sektoru S-OO1, pouze pokud budou obsahovat sádrokarton.)

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

O

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku pod číslem 17 05 07

N*

17 06 01

Izolační materiál s obsahem azbestu

N*

17 06 03

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné láky

O

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

N*

17 06 05

Stavební materiály obsahující azbest

O

17 08 02 ☼

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

17 09 04 ☼

Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (Do sektoru S-OO1, pouze pokud budou obsahovat sádrokarton.)

 

19   Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čističek odpadních vod pro 

       čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby pitné vody a vody

       pro průmyslové účely

O

19 01 12

Jiný popel a struska neuvedený pod číslem 19 01 11

O

19 01 18

Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

O

19 02 03

Upravené směsi obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

O

19 03 05 ☼

Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

O

19 03 07 ☼

Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

O

19 04 01 ☼

Vitrifikovaný odpad

O

19 05 01

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

O

19 06 03

Extrakty z anaerobního pracování komunálního odpadu

O

19 08 01

Shrabky z česlí

O

19 08 02

Odpady z lapáků písku

O

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

O

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

O

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

O

19 12 01

Papír a lepenka

O

19 12 04

Plasty a kaučuk

O

19 12 05

Sklo

O

19 12 08

Textil

O

19 12 09

Nerosty

O

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů)

 

20   Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,

       průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek odděleného sběru

O

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 10

Oděvy

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 41

Odpady z čištění komínů

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 02

Odpad z tržišť

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

O

20 03 07

Objemný odpad

Odpady, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako technický materiál nebo využívat na povrchu terénu (dle přílohy č. 5 Vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., v platném znění):

 1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona).
 2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi, s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování za podmínek podle § 9a této vyhlášky.
 3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost, s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování za podmínek podle § 9a této vyhlášky.
 4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.
 5. Odpady chemických a biologických látek vznikající při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.
 6. Veškerá léčiva, návykové látky a přípravky, makovina a prekursory drog.
 7. Biocidy (pesticidy).
 8. Odpady silně zapáchající.
 9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického.
 10. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí.
 11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.

Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek (dle přílohy č. 5 k vyhlášce č.294/2005 Sb., v platném znění)

 1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud v souladu s § 11 odst. 2 zákona není jejich využití technicky a ekonomicky možné.
 2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpady, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.
 3. Pneumatiky pouze jsou-li používány jako technologický materiál pro technické zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky.
 4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
 5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie (CELEX 3 2004 R 0850).