Pro občany

Ceník služeb

V příloze uvádíme základní ceník pronájmů a služeb, které můžeme svým občanům poskytnout. Vše se uskutečňuje po předchozí dohodě s panem místostarostou nebo panem starostou.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ceník služeb 12.pdf Ceník služeb 88 Kb

Informace ke kontrolám kotlů v domácnostech

Přinášíme podstatné informace k uzákoněné povinnosti mít revizi kotle do konce roku 2016.

V příloze článku najdete další detailní informace přímo z ministerstva.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou úředníci (MěÚ, OŽP Týn nad Vltavou) požadovat doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč. Tato povinnost se týká i provozovatelů krbových kamen, které jsou nepojeny na teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Ještě se připravuje změna zákona v podobě vstupu do domácností-kontrola úředníků, ale ta není schválená a podepsaná prezidentem. Kontrola úředníkem by měl byt však poslední nástroj na nenapravitelného spalovače odpadů v domácnosti a jestli se to stihne, tak bude v platnosti od 1.1.2017.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
revize-kotlu-info-enviweb.pdf 1526.1 Kb
revize-kotlu-info-mzp.pdf 462 Kb

Pečovatelská služba LEDAX

Nabídka společnost LEDAX o.p.s.

Pečovatelská služba LEDAX

V rámci Osobní asistence Ledax o.p.s. pomáháme dětem od 7 let věku, zdravotně postiženým i seniorům v jejich vlastních domácnostech. Službu poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Často využívané činnosti:

   - dohled nad uživatelem

 - doprovod do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity

 - pomoc a podpora rodině v péči o dítě

 - trénování paměti - aktivizace uživatele apod.

 - pochůzky k lékaři, na poštu či jinou instituci

 - pomoc s osobní hygienou

 - úklid, nákupy, praní prádla apod.

 

Pečovatelská služba LEDAX

V rámci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. pomáháme nejen seniorům, ale i dlouhodobě nemocným či zdravotně postiženým, kteří uvítají pomoc druhé osoby ve svých vlastních domácnostech. Službu poskytujeme od pondělí do pátku od 6:00 do19:00 hod., o víkendech a svátcích od 6:00 do 14:00 hod.

 

Často využívané činnosti:

- dovoz oběda, donáška nákupů

- pomoc s úklidem domácnosti, praní prádla

- pomoc při hygieně

- dovoz a doprovod k lékaři, dohled nad uživatelem při užívání léků

- pochůzka na poštu či jinou instituci

 

KONTAKT

Ledax o.p.s. – středisko Týn nad Vltavou

Bc. Naděžda Podhorcová - vedoucí střediska

Zámecké nádvoří 360, 375 01 Týn nad Vltavou

Mobil: 725 064 308, e-mail: nadezda.podhorcova@ledax.cz


Prodej potravin a dalšího zboží v Obchodě Doubravka byl zahájen

Oznamujeme našim spoluobčanům, že byla zahájena prodejní činnost obchodu v Doubravce. Kolektiv Obchodu Doubravka s.r.o. připravuje pestrý sortiment zboží a služeb, který bude přibližně doplňován a rozšiřován.
Pracovníci zajistí objednávku pečiva, lahůdek, zákusků, dárkových košů a jiného zboží a uvítají podněty a přání svých zákazníků.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv Obchodu Doubravka s.r.o.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c25817081409480.pdf 70.7 Kb

Seniohouse Bernartice

Pronájem bytů s pečovatelskou službou v Bernarticích u Milevska.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
senio-house-bernartice.pdf 2183.9 Kb

Sociální poradenství

Sociální poradenství v Chrášťanech bylo ze strany Farní charity pro rok 2016 zrušeno z důvodu nevyužívání služeb místními občany.


"Kotlíkové dotace" Jihočeského kraje

Kotlíkové dotace pro občany Jihočeského kraje

Kraj již vyhlásil svou výzvu pro podávání žádostí. Aktuální informace na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

Dne 15. 7. 2015 byla v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.

 

Jihočeský kraj 29. 9. 2015 podal projektovou žádost na Ministerstvo životního prostředí a po jejím schválení bude na konci roku 2015 zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické osoby a následně na přelomu roku 2015/2016 bude vypsána výzva pro příjem žádostí fyzických osob – konečných uživatelů.

 

V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo,
 • kotel na pevná paliva,
 • plynový kondenzační kotel,

v kombinaci s  

 • instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
 • „mikro“ energetickými opatřeními.

Průběžně aktualizovaný Seznam registrovaných výrobků je k dispozici viz  http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1.

Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde:

 • bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu (potvrzení od energetického specialisty o prověření vhodnosti realizovaného  „mikro“ energetického opatření bude součástí žádosti o dotaci)  nebo
 • došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ –  průkaz třídy „C“ bude součástí žádosti o dotaci), nebo
 • je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám

Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby na výměnu kotle bude v Jihočeském kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele od 70 % do max. 85 %:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, spoluúčast fyzické osoby 30%,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle, spoluúčast fyzické osoby 25%,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu, spoluúčast fyzické osoby 20%,
 • v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 5 % (seznam prioritních obcí k dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje).

 

Způsobilost výdajů projektů fyzických osob v Jihočeském kraji bude umožněna zpětně od 15. 7. 2015, za předpokladu splnění všech podmínek stanovených ve vyhlášené výzvě.

Administrátorem „kotlíkových dotací“ je oddělení evropské integrace. V průběhu září tohoto roku byly na webu Jihočeského kraje spuštěny nové webové stránky pro kotlíkové dotace http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Na těchto stránkách naleznete kontakty na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře, aktuality  k připravované výzvě zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech pro konečné uživatele – fyzické osoby v Jihočeském kraji a mnoho dalších informací.

Na výše uvedených webových stránkách je vyvěšeno také dotazníkové šetření http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_15, prostřednictvím něhož je nyní zjišťován předběžný zájem o kotlíkové dotace, a to zejména o jaké typy kotlů bude ze strany fyzických osob největší zájem (kotle na pevná paliva, plynové kotle nebo tepelná čerpadla).


Ceník vodného 2012

Rada obce Chrášťany rozhodla o úpravě cen vodného v Chrášťanech a z vodovodu v Doubravce. Nové ceny platí pro aktuální zúčtovací období 11-12, v Chrášťanech pro odběratele vody z obecních zdrojů je cena 15 Kč/m3, rozpis cen pro vodovod Doubravka uvádíme v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ceník voda Dvka 11-12.pdf Ceník vody Doubravka 74 Kb

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Dům sociálních služeb Chrášťany - objekt bývalé obecní školy čp.5

V lednu roku 2015 byla za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj dokončena rekonstrukce objektu bývalé Obecné školy v Chrášťanech, nyní Dům sociálních služeb Chrášťany. Vlastníkem a zároveň realizátorem je spolek POMOC Týn nad Vltavou.

V budově se nachází 4 byty zvláštního určení – 2 bezbariérové byty určené pro seniory (70+ let) a osoby se zdravotním znevýhodněním a 2 vstupní byty pro příjmově vymezené osoby. V přízemí jsou prostory  pro volnočasové aktivity (Senior klub, Centrum pro děti a mládež a Mateřské centrum), řemeslný ateliér, rehabilitační centrum a v přidružené budově je chráněná dílna na obrábění dřeva. Provozovatelem objektu a zároveň poskytovatelem sociálních služeb je Domovy KLAS, o.p.s., kontaktní osoba Kateřina Válová, DiS., tel.:385 310 724, e-mail: socialni@domovy-klas.cz

Na byty zvláštního určení v je možné od 1. 4. 2015 podávat Žádost pro přidělení bytů. K dispozici jsou na webových stránkách www.dvorectemelin.cz, www.pomoc-tyn.cz a http://www.chrastany.eu a v listinné podobě na Obecním úřadě v Chrášťanech nebo v kanceláři spolku POMOC Týn nad Vltavou na náměstí (Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou), kde se také vyplněné formuláře odevzdávají. Jednotlivé žádosti projednává Rada pro přidělování bytů podle pravidel stanovených pro pronájem bytů zvláštního určení.

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-prideleni-bytu-pb.pdf 290.1 Kb
zadost-o-prideleni-bytu-vb.pdf 294.8 Kb

Kosmetické služby, manikúra a pedikúra - služby pro občany v Obecní škole

Služby kosmetika, manikúra a pedikúra jsou v Obecní škole dostupné každou středu. Občané se mohou k paní Erbenové objednat na
mob. 724 680 246.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skmbt-c22416080407200.pdf 664.9 Kb

Otevření Centra volnočasových aktivit

Oznamujeme občanům, že v Domově sociálních služeb Chrášťany čp. 5 se otevírá nově zrekonstruované centrum volnočasových aktivit.
Mateřské centrum - začíná 14.9.2015 - každé pondělí od 9 do 12 hodin
Centrum pro seniory - začíná 16.9.2015 - každou středu od 9 do 12 hodin
Klubovna pro děti a mládež - začíná 14.9.2015 - každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
centrum-volnocasovych-aktivit-zahajuje-cinnost.pdf 304.5 Kb