Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva 2009-05

 
 
Výpis usnesení   Č. 5/09
 
            z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany ze dne 29.12.2009.
 
Přítomno: 12 členů OZ
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Dlouhý, František Trávníček
 
Program: 1) Zahájení
                2) Kontrola plnění usnesení
3) Projednání a schválení rozpočtových změn
4) Majetkové záležitosti
5) Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2010
6) různé
 
Zastupitelstvo obce Chrášťany:
 
  1. bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení
  2. Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 6
      Hlasování: pro – 12 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
Přítomno: 13 členů OZ
  1. Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 7
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
  1. Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 8
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
  1. Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 9
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
 
6.    Schvaluje dotaci TJ Sokol Chrášťany ve výši 30 000, Kč            
     Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        proti - 0
                        zdržel se - 0
      Schváleno.
7.      Schvaluje dotaci na zřízení vrtané studny ve výši 30 000, Kč
    Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
8.   Schvaluje prodej části pozemku pč 4494 v k.ú Doubravka u Týna nad Vlravou - o výměře cca 31 m2 manželům P., za cenu 30,- Kč za 1 m2.
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
9.   Schvaluje prodej stavebního pozemku v k.ú Chrášťany - parcely č. 4 o výměře cca 880 m2, za cenu 40,- Kč za 1 m2. Výměra bude upřesněna po zaměření pozemku.
      Hlasování: pro – 12 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 1 člen OZ
      Schváleno.
12. Schvaluje prodeje pozemku p.č 697/6 v k.ú. Doubrava nad Vltavou o výměře 119 m2 manželům M. za cenu 60,- Kč za 1 m2
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
13. Schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na obnovu oplocení hřiště
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
14. Schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření obce v počátku roku 2010 do doby schválení řádného rozpočtu.
 
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 1 člen OZ
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
 
 
 V Chrášťanech  5.1.2010
 
                                                                       Ing. Miroslav Jiříček
                                                                              starosta obce
 
Ověřovatelé:
Jaroslav Dlouhý
 
František Trávníček