Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva 2010-01

  
Výpis usnesení   Č. 1/10
 
            z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany ze dne 18.3.2010.
 
Přítomno 14 členů OZ
 
 Ověřovatelé zápisu: Marie Sadilová
                                 František Hajíček
 
Program: 1) Zahájení
                2) Kontrola plnění usnesení
3) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2010
4) Výběrová řízení
5) Majetkové záležitosti
6) různé
 
 
Zastupitelstvo obce Chrášťany:
 
1.      Schvaluje zahájení podnikatelské činnosti obce v oblasti nakládání s odpady
( provozování Skládky Rakovka) a její sledování mimo rozpočtové příjmy a výdaje od 1.4.2010
 
                  Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
 
2.   Schvaluje zřízení nového účtu u ČSOB, a.s.
 
                  Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
  
3.   Schvaluje rozpočet obce na rok 2010:
a)      Celkové příjmy- 12 122 529 Kč
b)      Celkové výdaje- 12 122 529 Kč
c)      Závazným ukazatelem je paragrafové znění rozpočtu
                   Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
 
5.   Schvaluje záměr prodeje pozemku pč st. 100/1 o výměře 52 m2 v kú Koloměřice.
                 Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        proti - 0
                        zdržel se - 0
  
6.      Schvaluje prodej části pozemku 57/4, o výměře cca 70 m2 za cenu 40 Kč/m2
            Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        proti - 0
                        zdržel se - 1
 
7.  Schvaluje prodej stavební parcely č. 1 v Chrášťanech p. P.D, za cenu 40 Kč/1 m2.
                  Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
 
8. Schvaluje výsledek výběrového řízení na rekultivaci skládky Rakovka a uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil na 1. místě..
                  Hlasování: pro – 11 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 3
 
9. Schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu MK v Koloměřicích a uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil na 1. místě..
                  Hlasování: pro – 12 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 2
 
10. Schvaluje změnu umístění autobusové zastávky v Chrášťanech trvale k nákupnímu středisku
                  Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
 
 
 V Chrášťanech 23.3.2010
 
  
                                                                       Ing. Miroslav Jiříček
                                                                              starosta obce