Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva 2010-02

  
Výpis usnesení Č. 2/10
 
            z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany ze dne 29.4.2010.
 
Přítomno 14 členů OZ
 
 
Ověřovatelé zápisu: Miroslava Machová
                                 Václav Pisinger
 
Program: 1) Zahájení
                2) Kontrola plnění usnesení
3) Skládka Rakovka
4) Majetkové záležitosti
5) různé
 
 
Zastupitelstvo obce Chrášťany:
 
1. Ustanovuje zástupcem vedoucího Skládky Rakovka místostarostu obce p. Václava Vlažného
 
                  Hlasování: pro – 9 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 5 členů OZ
 
2.   Určuje kontrolnímu výboru provádět kontrolu na skládce 1 krát za ½ roku.
 
                  Hlasování: pro – 12 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 2 členové OZ
  
  
3.   Schvaluje záměr prodeje pozemku pč  2325/3/1 o výměře 54 m2 v kú Doubravka.
                 Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        proti - 0
                        zdržel se - 0
 
 
4.      Schvaluje stanovení odměn pro neuvolněné členy OZ ve výši 0 Kč od 1.5.2010
            Hlasování: pro – 10 členů OZ
                        proti - 2
                        zdržel se – 2
  
 
5.  Schvaluje směnu části pozemku p.č. st 286 ( pč 91 dle PK) za jiný pozemek ve vlastnictví obce v odpovídající výměře, vše v ku Chrášťany.
                  Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
 
 
 
 
 V Chrášťanech 6.5.2010
 
 
 
 
                                                                       Ing. Miroslav Jiříček
                                                                              starosta obce