Czech Point

Kontaktní místo Czech POINT

Czech Point – vydávání ověřených výpisů

Obecní úřad Chrášťany má zřízeno kontaktní místo Czech POINT.

Czech  POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, které v současné době poskytuje ověřené výpisy z následujících registrů:

● z katastru nemovitostí

● z obchodního rejstříku

● ze živnostenského rejstříku

● z rejstříku trestů

● z bodového hodnocení řidiče

 

Postup vydání ověřeného výpisu.

Před tím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

 

Výpis z Katastru nemovitostí.

O výpis z katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví, nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.  Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,-Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,-Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u většiny staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

 

Výpis z Obchodního rejstříku.

O výpis z Obchodního rejstříku ČR opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částku, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,-Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněn částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,-Kč.

 

Výpis ze Živnostenského rejstříku.

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku ČR požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,-Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,-Kč.

 

Výpis z Rejstříku trestů.

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydá, tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINTU výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpis je možno vydat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,-Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena ihned, musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, žadateli je vydáno potvrzení o přijetí žádosti o výpis. S tímto potvrzením je žadateli výpis vydán po uplynutí lhůty uvedené na tomto potvrzení na kterémkoliv pracovišti Czech POINT.

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče.

Výpis je poskytování z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné zprávy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Správní poplatek je za první stránku 100,-Kč a za každou další 50,-Kč.

 

Další odkazy:

Oficiální stránky systému Czech POINT: http://www.czechpoint.cz/web/

 

 

Agendy Informačního systému datových schránek.

Prostřednictvím agend Informačního systému datových schránek na Czech POINTU lze na našem úřadě zajistit zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

Při jakémkoli podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.

 

Autorizovaná konverze.

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrální úložiště ověřovacích doložek.

 

Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnosti ke konvertování dokumentů.

 

Výpisy lze získat na Obecním úřadě Chrášťany v úředních hodinách.